SUNVIE VIỆT NAM

Phó Giám Đốc

Lê THỊ THU HƯƠNG

Kế Toán Trưởng

LƯƠNG THỊ THÚY HIỀN

Kinh Doanh

LÊ VĂN BIÊN

Kinh Doanh

NGUYỄN VĂN TÙNG

Kinh Doanh

NGUYỄN THU HƯƠNG

Kinh Doanh

LƯƠNG THẾ LỰC

Video cảm nhận của Sunvie